Yksilöllisen oppimisen seminaari 2017

Yksilöllistä polkua eteenpäin -hanke on ollut käynnissä lukuvuoden 2016-2017. Tänä syksynä järjestämme hankkeeseen liittyen yksilöllisen oppimisen seminaarin Lappeenrannan kaupungintalolla 29.3.2017.

Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen: https://goo.gl/forms/nyk4f1fxOfF5mIOE3

Muualta kuin Lappeenrannasta tulevat, sopikaa osallistumisestanne Petja Pyykkösen kanssa.

Seminaarissa hankeopettajat esittelevät pedagogisia mallejaan. Lisäksi kutsuesiintyjänä on Juho Norrena, Espoon Viherkallion koulun luokanopettaja. Hän on työskennellyt koulumuutoksen parissa eri rooleissa: opettajana, kouluttajana, tutkijana sekä kirjailijana (www.juhonorrena.fi).

Seminaarin tämän vuoden teemana on laaja-alaiset taidot ja arviointi. Seminaari järjestetään yhdessä Yksilöllistä polkua eteenpäin- ja Lukion pedagogiikka uudistamaan -hankkeiden kanssa. Molemmilla on tilaisuudessa oma ohjelmapolku. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ohjelmapolku on seuraava:

9.30-9.45 Kahvi ja tilaisuuden avaaminen

9.45-11.45 Luento, Valtuustosali

Mahdollisuuksia laaja-alaiseen osaamisen oppimiseen, arviointiin ja ohjaamiseen

Uusi opetussuunnitelma muuttaa oppimista, oppimisympäristöä ja opettajan roolia. Muutos ei ole mahdoton, vaikka se ei olekaan kuitattavissa yhdellä teemajaksolla. Muutos vaatii uutta näkökulmaa päivittäiseen työhön ja oppilaan kohtaamiseen. Millaisia käytännön ratkaisuja voidaan rakentaa niin, että luodaan mahdollisuuksia laaja-alaiseen osaamisen oppimiseen, arviointiin ja ohjaamiseen? Sekä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa, eri oppiaineissa että koulun toimintakulttuurissa?

Alustuksessa käsitellään esimerkkien, tutkimuksen ja käytännön kokemuksen kautta teemoja:

  • miksi yksilöllinen oppiminen?
  • miten taitoja voidaan opettaa?
  • mikä on opettajan rooli muutoksessa?
  • kuinka laaja-alaista osaamista arvioidaan?

11.45-12.45 Omakustanteinen ruokailu

12.45-14.45 Pajat: Valitse yksi kolmesta

a) Käytännön ratkaisuja laaja-alaisen osaamisen mahdollistamiseen/ Juho Norrena

Työpajassa ideoidaan ja rakennetaan aamupäivän luennon pohjalta käytännön ratkaisuja, jotka auttavat laaja-alaisen osaamisen mahdollistamisessa, ohjaamisessa ja arvioinnissa. Painopistealueena ovat oppimisen yksilöllisyyden tukeminen ja arviointi.

b) Yksilöllistä oppimispolkua rakentamassa/ Jenni Koskinen, Lappeen koulu

Uuden opetussuunnitelman myötä käsitys oppimisesta on muuttunut. Opettajan pitää muuttua oppijan oppimisen järjestelijäksi, ohjaajaksi ja kannustajaksi. Opettajan pitää luovuttaa oppiminen oppijalle. Oppimispolku on jokaiselle oppijalle henkilökohtainen matka. Miten tämä kaikki järjestetään ja toteutetaan? Millä materiaaleilla? Miten saada polku näkyväksi oppilaille ja huoltajille? Jaan kokemuksia kokeiluistani sekä onnistumisista ja epäonnistumisista käytännön tasolla.

c) Uuden opetussuunnitelman mukainen arviointi yksilöllisen oppimisen näkökulmasta/ Joutsenon koulun opettajat

Joutsenon koulussa on toteutettu NPDL-ohjelman mukaista syväoppimista ja sen arviointia. Ohjelman tavoitteena on opettaa tulevaisuustaitoja ja laaja-alaista osaamista uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Tämä paja on suunnattu aineenopettajille ja siinä käsitellään esimerkkien avulla yksilöllisen oppimisen arviointia.

Job Shadowing mallien jakamisessa

Lappeenranta 12.12.2016 – Opettajat toimivat oman ryhmänsä kanssa usein hyvin yksinään. Kun opettaja keksii tai kokeilee jotakin uutta, miten hyvät käytännöt saadaan leviämään muille opettajille omassa ja muissa kouluissa? Tähän Lappeenrannassa kokeillaan Yksilöllisen polkua eteenpäin -hankkeessa uutta Job Shadowing -mallia.

Opettajan työn on usein yksinäistä puurtamista. Suomalaiset opettajat ovat maailman parhaita ja heillä on hyvät lähtökohdat kehittää omaa työtään. Lappeenrannan yksilöllisen oppimisen hankkeessa seitsemän peruskoulua ja kaksi esiopetuksen yksikköä lähtivät kehittämään yksilöllisen oppimisen malleja. Kouluissa on lähdetty kehittämään yksilöllistä oppimista hieman eri näkökulmista ja kaikissa yksiköissä on syntynyt erilaisia toimivia käytänteitä. Opettajan työssä ei juuri koskaan pääse tutustumaan, mitä muut suomalaiset huippuopettajat ovat omaan työhönsä kehittäneet. Ja juuri käytännön esimerkit ovat niitä, joita opettajat yleensä työhönsä kaipaavat.

Lappeenrannan hankekoulujen opettajat pääsevät keväällä 2017 ”varjostamaaan” kolleegoitaan toisille hankekouluille eli seuraamaan heidän työtään ja näkemään, miten siellä on yksilöllinen oppiminen otettu käyttöön. Job Shadowing toteutetaan niin, että halukkaat opettajat saivat ilmoittautua varjostettaviksi ja esittelivät muille hankeopettajille, mitä aihetta heidän ryhmäänsä voi tulla seuraamaan. Muut hankeopettajat voivat kahtena päivänä ensi kevään aikana käydä tutustumassa haluamiinsa aiheisiin.

Varjostettavia aiheita ovat seuraavat:

  • Yksilöllisen oppimisen arviointi historiassa ja yhteiskuntaopissa
  • Yksilöllinen eteneminen biologiassa, maantiedossa ja terveystiedossa
  • Äidinkielen kirjallisuusprojekti yksilöllisten taitojen kehittämisessä
  • Vuosiluokkiin sitomaton projektityöskentely erityisen tuen oppilaiden kanssa
  • Yksilöllinen oppiminen yhdistetyissä ryhmissä ja yksilöllisen oppimisen työkalut

Opettajat sopivat keskenään, milloin on sopiva aika vierailulle. Ajatus on, että kaksi päivää voi käyttää esimerkiksi jonkin projektin seuraamiseen – yhden sen alkuvaiheessa ja toisen loppuvaiheessa. Varjostamaan lähtevä opettaja tuo sitten käytännön tiedot ja taidot omaan kouluunsa, jossa niistä kehitetään heille sopiva malli tai otetaan osaksi oman koulun mallia.

Job Shadowing on vertailukehittämistä eli benchmarkingia, jossa opitaan työssä seuraamalla kollegoita ja kehittämällä opitun perusteella omaa työtä. Yksilöllistä polkua eteenpäin -hankkeessa vertailukehittämisen lisäksi ajatuksena on, että koulujen hyvät käytänteet leviäisivät muille kouluille. Samalla varmasti myös varjostettava opettaja saa uusia ajatuksia omaan työhönsä muilta hankeopettajilta. Ajatuksia hankeopettajien kesken vaihdetaan myös neljä kertaa lukuvuoden aikana järjestettävissä hankkeen yhteysopettajien tapaamisissa, sekä keväällä järjestettävässä seminaarissa.

Job Shadowing on kouluillamme kokeilu, joka parhaimmillaan saa ajatukset ja mallit liikkumaan koululta toiselle. Jos kokeilu osoittautuu toimivaksi, mallia voi helposti skaalata myös moneen muuhun koulujen toimintakulttuurin kehittämisessä.

Petja Pyykkönen
Projektipäällikkö, Saimaan mediakeskus

Yksilöllisten polkujen ensimmäiset askeleet

Lappeenranta 2.12.2016 – Yksilöllistä polkua eteenpäin -hanke on aloittanut toimintansa Lappeenrannassa syksyllä ja opettajat ovat olleet innostuneita kehitystyöstä. Hankkeessa on mukana seitsemän lappeenrantalaista peruskoulua ja kaksi esiopetuksen yksikköä: Joutsenon, Kimpisen, Lappeen, Lauritsalan, Myllymäen, Pontuksen ja Sammonlahden peruskoulut ja esiopetusryhmät Kanavansuun sekä Lauritsalan päiväkodeista.

Hankekouluissa on keskimäärin kolme opettajaa, jotka kehittävät yksilöllistä oppimista eteenpäin paikallisena tiimityönä. Yksi opettajista toimii koulun hankeyhteyshenkilönä. Yhdeksän yhteysopettajaa tapaavat kaksi kertaa lukukaudessa. Tapaamisissa vaihdetaan muiden koulujen toimivia käytänteitä.

Olemme hankkeessa pitäneet kaksi tapaamista tänä syksynä. Ensimmäinen tapaaminen meni hankeasioiden sopimisessa, mutta toisessa pääsimme jo asiaan. Toisen kerran pääteemana oli yksilöllinen arviointi.

Arviointi on aihe, joka on muuttunut paljon. Samalla se muuttaa opettajuutta ja opetustapoja. Arviointi määrittelee paljon opetusta halusimme sitä tai emme. Välillä tuntuu siltä, että uudesta arvioinnista ei ole kokonaiskuvaa oikeastaa kenelläkään. Siksi aloitimme yksilöllisen oppimisen hankkeen pohtimalla arviointitapoja.

Vaikka välillä arvioinnin tilanne tuntuu sekavalta, on ollut hienoa huomata, että Lappeenrannassa aihetta on jo avattu erittäin hyvin opetussuunnitelmamuutostyön yhteydessä. Tämä antaa erittäin hyvät lähtökohdat hankkeellemme.

Ensimmäisessä tapaamisessa Myllymäen koulun yhteysopettaja Miina Koskela esitteli muille yhteysopettajille koulussa kehitettävää opettajien työkalua, jonka he ovat nimenneet repuksi. Reppu on tarkoitettu arvioinnin lisäksi myös laajemmin opetustyön avuksi. Lappeen koulussa on jo ennen hanketta käytetty yksilöllistä oppimista ja yhdistettyjä luokkia. Jenni Koskinen Lappeen koulusta esitteli tapaamisessa, miten he näkevät arvioinnin laaja-alaisten taitojen kautta. Lopuksi vielä Juho-Matti Kyllönen kertoi, miten he kehittävät Joutsenon koulussa Google Apps for Education (GAFE/GSE) käyttöä yläkoulun oppilaiden yksilöllisen oppimisen itsearvioinnissa.

Kehitystyö on päässyt hyvin käyntiin ja kuulette varmasti näistä aiheista lisää tässä blogissa. Kaikissa mukana olevissa hankekouluissa on erittäin innostuneita opettajia, joista jokainen lähtee kehittämään yksilöllistä oppimista oman koulunsa näköiseksi. Syntyneitä käytänteitä jaetaan, testataan ja kehitetään eteepäin yhteysopettajien tapaamisissa. Hyvät käytänteet ja käytännön esimerkit oppimisesta ja opetuksen järjestämisestä jaetaan myös tässä blogissa sekä Yksilöllistä polkua eteenpäin -hankkeen Twitter tilillä @ypelappeenranta.

Petja Pyykkönen
Projektipäällikkö, Saimaan mediakeskus

Yksilöllistä polkua eteenpäin hanke pähkinänkuoressa

Yksilöllistä polkua eteenpäin -hanke on opetushallituksen rahoittama Lappeenrannan kaupungin kehityshanke. Hankkeessa muodostetaan toimivia malleja yksilöllisestä oppimisesta esi- ja perusopetuksessa. Hankkeessa syntyy tietoa, miten koko esi- ja perusopetuksen läpäisevä yksilöllinen oppiminen toteutetaan erilaisten oppijoiden kanssa.

Hanke toimii yhteistyössä vastaavien lukiohankkeiden kanssa, jotka toteutetaan Lappeenrannan ja Joensuun kaupungeissa. Tällöin yksilölliseen oppimiseen voidaan muodostaa kattava opintopolku. Hankkeessa on keskeistä löytää toimiva malleja, jotka hyödyntävät tieto- ja viestintäteknologiaa yksilöllisen oppimisen tukena. Hanke tukee uuden opetussuunnitelman toteuttamista ja keskeisenä tiedollisena tavoitteena ovat oppijoiden laaja-alaisen oppimisen kehittyminen.